ČLÁNOK I

Názov, heslo a motto

 • Názov klubu je Lions Club Zvolen. Bol založený podľa štatútu Medzinárodného združenia Lions klubov – The Lions Clubs International.
 • Sídlom klubu je Zvolen, Hotel Poľana, Námestie SNP 64/2, PSČ: 960 01.
 • Názov LIONS je skratkou týchto slov: „Liberty, Intelligence Our Nations Safety“.
 • Jeho motto je „We Serve“ (Slúžime).

ČLÁNOK II

Účel a ciele

 • Vytvárať a udržiavať ducha vzájomného porozumenia medzi národmi celého sveta.
 • Podporovať zásady štátneho povedomia a občianskeho myslenia.
 • Aktívne vystupovať za občiansky, hospodársky, sociálny, kultúrny a mravný rozvoj spoločnosti.
 • Vytvárať medzi klubmi a ich členmi atmosféru priateľstva, kamarátstva a vzájomného porozumenia.
 • Vybudovať fórum pre otvorenú diskusiu o všetkých verejných problémoch, pričom sa politické problémy nikdy nebudú riešiť stranícky a nábožensky neznášanlivo.
 • Povzbudzovať iniciatívnych občanov v službe spoločnosti bez toho, aby z tejto činnosti očakávali finančné a materiálne výhody. Rozvíjať a podporovať aktivitu dodržiavať vysoké mravné zásady vo všetkých pracovných, verejných a osobných oblastiach.
 • Ciele klubu sú zamerané na to, aby členovia klubu podporovali osoby alebo skupiny ľudí, ktorí pomoc potrebujú, pričom sa predpokladá jednoznačná dobročinnosť. Klub poriada dobročinné akcie na uskutočnenie svojich cieľov, pričom potrebné prostriedky získava z členských poplatkov, výnosov z akcií, darov a iných príspevkov.

ČLÁNOK III

Členstvo

 • Členom klubu môže byť každá bezúhonná osoba s bezchybnou povesťou a charakterom.
 • Člen v klube môže byť:
  a) Riadnym (aktívnym) členom – riadni členovia majú všetky práva a povinnosti členov klubu. Medzi práva patrí pasívne volebné právo na každú funkciu v klube, dištrikte alebo v Medzinárodnom združení a hlasovacie právo pri všetkých otázkach, na vyriešenie ktorých treba hlasovanie členstva. K povinnostiam patrí pravidelná účasť na stretnutiach klubu, včasné a promptné platenie členských príspevkov, účasť na projektoch klubu a správanie sa zodpovedajúce vážnosti Lions klubu v obci.
  b) Čestným členom – čestným členstvom môže byť vyznamenaný člen iného Lions klubu, ktorý preukázal vynikajúce služby obci alebo domácemu klubu. Klub mu hradí vstupný poplatok, dištriktuálne a medzinárodné príspevky. Môže sa zúčastňovať stretnutí klubu, ale nemôže užívať práva riadneho člena klubu.
  c) Mimoriadnym členom – člen tohoto klubu, ktorý prechodne nebýva v obvode pôsobnosti svojho klubu, alebo ktorý sa zo zdravotných dôvodov či z iných všeobecne uznávaných príčin nemôže pravidelne zúčastňovať klubových stretnutí, a želá si zachovať členstvo v tomto klube a predstavenstvo tohoto klubu mu takýto štatút prepožičia, je mimoriadnym členom. Štatút mimoriadneho člena je každých šesť mesiacov preskúmaný predstavenstvom klubu. Mimoriadny člen nemôže zastávať žiadny úrad ani v klube, ani hlasovať na dištriktnom zhromaždení (konvencii), medzinárodnej konvencii, či na iných medzinárodných zhromaždeniach, ale platí členské príspevky vo výške, stanovenej týmto klubom, ktorého je členom. Rovnako tak platí príspevky dištriktu, aj medzinárodné príspevky Lions Clubs International.
 • Okrem čestných členov nikto nemôže byť členom viacerých Lions klubov. Nemožno byť členom Lions klubu a súčasne členom inej organizácie s podobným zameraním. Výnimku tvoria opäť len čestní členovia.
 • Prijímanie nových členov prebieha nasledovne:
  a) Každý člen klubu môže podať prezidentovi klubu návrh na prijatie nového člena. O navrhovanej osobe musí podať podrobnú informáciu v zmysle článku III odstavca 1 na formulári na to určenom. Musí byť podpísaný riadnym členom klubu. Pred prejednaním na riadnom zasadnutí klubu navrhovaný musí súhlasiť so stanovami a poslaním klubu, čo potvrdí na formulári podpisom.
  b) Prezident predloží návrh členom klubu. Po súhlase členov klubu môže navrhovateľ pozvať kandidáta na najbližšie stretnutie klubu.
  c) Na klubovom stretnutí sú členovia klubu oboznámení s návrhom na prijatie nového člena. Členovia, ktorí sa stretnutia nemôžu zúčastniť, oznámia svoje prípadné námietky voči prijatiu prezidentovi klubu. V prípade neuplatnenia námietky sa predpokladá súhlas s prijatím.
  d) O prijatí nového člena sa hlasuje na klubovom stretnutí, kandidát je prijatý, ak nie sú proti nemu viac ako traja členovia klubu.
  e) Pri vytváraní členstva je potrebné snažiť sa o čo najširšiu skladbu najrôznejších profesií a zamestnaní členov klubov.
 • Povinnosti členov klubu:
  a) Slúžiť cieľom klubu.
  b) Správať sa v súlade so stanovami klubu.
  c) Pravidelne sa zúčastňovať klubových stretnutí a klubových akcií, alebo sa dopredu prezidentovi alebo sekretárovi klubu ospravedlniť.
  d) Platiť presne v určených termínoch predpísané členské príspevky.
 • Práva členov klubu:
  a) Zúčastňovať sa dištriktuálnych a medzinárodných akcií klubu.
  b) Uskutočňovať aktívne a pasívne volebné právo.
  c) Podávať návrhy predstavenstvu na klubových stretnutiach.
  d) Podávať návrhy na prijatie nových členov klubu.
 • Ukončenie členstva môže prebehnúť nasledovne:
  a) Vystúpenie
  b) Vylúčenie – 2/3 väčšina hlasov
  c) Vyškrtnutie – 2/3 väčšina hlasov

Vystúpenie ktoréhokoľvek člena z klubu je dobrovoľné. O vylúčení alebo vyškrtnutí rozhodnú členovia klubu po zvážení okolností, ktoré sú dôvodom pre vylúčenie alebo vyškrtnutie člena klubu.

Dôvody:

 1. 4x po sebe neúčasť bez ospravedlnenia
 2. neplatenie príspevkov
 3. omeškanie platenia o viac ako 3 mesiace

ČLÁNOK IV

Klubové stretnutia

 • Riadne stretnutia klubu sa konajú dva razy do mesiaca v čase a mieste, ktoré navrhne predstavenstvo a schváli členstvo klubu. Stretnutia sa musia presne začínať a rovnako presne končiť.
 • Mimoriadne stretnutia môže zvolávať prezident osobne, alebo ich môže zvolávať prezident na žiadosť predstavenstva. Čas a miesto určí osoba alebo skupina osôb, ktorá stretnutie zvoláva. Každý člen klubu musí byť desať dní vopred písomne informovaný o dôvode, čase a mieste mimoriadneho stretnutia.
 • Každoročne v marci sa koná výročné stretnutie klubu. Čas a miesto určí predstavenstvo. Na tomto stretnutí sa čítajú výročné správy odstupujúcich funkcionárov a uvádzajú sa do funkcií novozvolení funkcionári klubu.
 • Aby bolo stretnutie klubu uznášaniaschopné, musí byť prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu, ktorí si plnia finančné povinnosti voči klubu.
 • Člen klubu, ktorý si nesplnil svoje finančné povinnosti voči klubu ani 60 dní po obdržaní písomnej výzvy odoslanej sekretárom klubu, stráca status plnoprávneho člena dovtedy, kým si svoje povinnosti nesplní. Iba členovia, ktorí včas platia poplatky, majú hlasovacie
  právo a môžu byť funkcionármi klubu.
 • Ak sa nestanoví inak, platí väčšinové rozhodnutie prítomných členov pri jednaní a prijímaní uznesení.

ČLÁNOK V

Funkcionári klubu

 • Funkcionármi klubu sú: prezident, vlaňajší prezident, prvý a druhý viceprezident, sekretár, pokladník, klubmajster, cenzor a všetci direktori.
 • Len riadny člen, ktorý má vyrovnané svoje príspevky, môže zastávať funkciu.
 • Funkcionári nedostávajú za svoju činnosť odmenu.
 • Povinnosti funkcionárov:
  a) Prezident – je najvyšším výkonným funkcionárom klubu, vedie všetky zasadania predsedníctva a klubu, zvoláva riadne a mimoriadne stretnutia predsedníctva a klubu, určuje stále a mimoriadne výbory klubu a spolupracuje s ich predsedami, zaručuje trvalé aktivity a ich propagáciu, je zodpovedný za právoplatné vypísanie, vyhlásenie a priebeh volieb, je aktívnym členom poradného výboru dištriktuálneho guvernéra v zóne, v ktorej sa klub nachádza.
  b) Vlaňajší prezident – spolu s ostatnými bývalými prezidentmi má na starosti oficiálne privítanie členov a ich hostí. V mene klubu pozdravuje a víta prvý raz prítomných členov obce, ktorí majú záujem o službu verejnosti.
  c) Viceprezidenti – v prípade, že prezident nemôže vykonávať z akéhokoľvek dôvodu svoje povinnosti, preberá jeho úrad so všetkými právami a povinnosťami prvý viceprezident. Každý viceprezident kontroluje podľa pokynov prezidenta prácu klubových výborov.
  d) Sekretár – podlieha predsedníctvu a prezidentovi, od nich dostáva pokyny a tvorí spojovací článok medzi klubom, dištriktom, ku ktorému klub patrí združením.

Plní nasledovné úlohy:

 1. Musí pravidelne zasielať medzinárodnému úradu príslušné mesačné a iné správy na patričnom formulári, tieto správy obsahujú dôležité informácie pre medzinárodné predsedníctvo.
 2. Na požiadanie kabinetu dištriktuálneho guvernéra mu predkladá správy a kópie mesačných správ o členstve a aktivitách klubu.
 3. Spolupracuje s poradným výborom dištriktuálneho guvernéra zóny, v ktorej sa klub nachádza a je jeho aktívnym členom.
 4. Vedie klubový archív, zápisnice z klubových stretnutí a stretnutí predstavenstva, vedie prezenčné listiny, podklady o vzniku výborov, výsledkoch volieb, o profesnej skladbe klubu s ich adresami a telefónnymi číslami.
e) Pokladník – plní nasledovné úlohy:
 1. Preberá klubové poplatky od členov a iné príjmy a deponuje ich pod ľa odporúčania finančného výboru a po schválení predstavenstvom do peňažných ústavov.
 2. Vypláca peniaze na vyrovnanie platobných povinností klubu len po schválení predsedníctvom. Šeky a účty musí podpisovať pokladník, člen predstavenstva, ktorý má podpisové právo.
 3. Vystavuje mesačné a polročné finančné správy, ktoré posiela medzinárodné mu úradu a predkladá predstavenstvu klubu.
f) Klubmajster – zodpovedá a stará sa o majetok a zariadenie klubu a ich príslušné rozmiestnenie. Počas stretnutí plní funkciu ceremoniára, dbá o zasadací poriadok podľa hodností, rozdeľuje písomné informácie, venované dary a podľa potreby informatívnu literatúru. Obzvlášť musí dávať pozor, aby nový člen pri každom ďalšom stretnutí sedel medzi inými spolučlenmi.
g) Chairman mládeže – zabezpečuje a uskutočňuje realizáciu výmenných pobytov mladých ľudí medzi jednotlivými Lions klubmi.

ČLÁNOK VI

Štatutárny orgán – predstavenstvo klubu

 • Predstavenstvo klubu je štatutárnym orgánom klubu. Predstavenstvo tvoria: prezident, vlaňajší prezident, prvý a druhý viceprezident, sekretár, pokladník, klubmajster, cenzor a zvolení direktori. V mene klubu je oprávnený konať prezident, prvý viceprezident a druhý viceprezident.  Každý z nich koná a podpisuje samostatne.
 • Riadne sedenia predstavenstva sa konajú dvakrát ročne.
 • Mimoriadne sedenie predstavenstva môže zvolať prezident, alebo môže byť zvolané na návrh piatich alebo viacerých členov predstavenstva.
 • Za prítomnosti väčšiny členov predstavenstva je predstavenstvo uznášaniaschopné. Ak sa nerozhodne inak, platí rozhodnutie väčšiny členov predstavenstva ako rozhodnutie celého predstavenstva.
 • Povinnosti a práva:
  K právam a povinnostiam, o ktorý ch sa hovorí priamo alebo nepriamo na iných miestach týchto stanov, sa pridávajú nasledujúce práva a povinnosti predstavenstva:
  a) Predstavenstvo tvorí vedenie klubu a zodpovedá za plnenie uznesení prijatých klubom prostredníctvom svojich funkcionárov. Všetky nové úlohy a uznesenia klubu najskôr preskúma a sformuluje predstavenstvo, až potom sa predkladajú členom klubu na schválenie na riadnom alebo mimoriadnom stretnutí.
  b) Predstavenstvo schvaľuje všetky výdavky klubu okrem takých, ktoré prevyšujú bežné príjmy klubu. Takisto nemôže schváliť také výdavky, ktorých účel je v rozpore s členstvom schválenými výdavkami alebo uzneseniami klubu.
  c) Predstavenstvo je oprávnené konanie funkcionárov klubu upravovať alebo vyhlásiť za neplatné.
  d) Predstavenstvo kontroluje ročne alebo častejšie pokladničné knihy, kontá a obeh peňazí klubu a môže vyžadovať vyúčtovanie od funkcionárov, výborov alebo členov klubu, ktorí disponovali klubovými peniazmi. Každý člen klubu, ktorý si plní svoje finančné povinnosti, môže v patričnom čase a na príslušnom mieste nahliadnuť do finančných kníh klubu alebo do jej účtovníctva.
  e) Predstavenstvo na základe odporúčania finančného výboru rozhoduje o uložení klubových peňazí do peňažných ústavov.
  f) Predstavenstvo nemôže použiť čistý výťažok z aktivít podporovaných verejnosťou na účely riadenia klubu.
  g) Predstavenstvo menuje so súhlasom členstva delegátov a ich zástupcov na dištriktuálne stretnutia a medzinárodné kongresy.

ČLÁNOK VII

Revízna komisia

 • Revízna komisia je kontrólnym orgánom klubu, pozostáva z troch členov klubu, volených podľa pravidiel konkretizovaných v Článku VIII týchto stanov. Pričom členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v predstavenstve klubu.
 • Členovia revíznej komisie kontrolujú priebežne nakladanie s finančnými prostriedkami klubu, stav účtovných kníh, ako aj dodržiavanie stanov klubu.
 • Členovia revíznej komisie môžu požadovať od každého člena klubu podanie vysvetlenia o konkrétnych skutočnostiach, ktoré sú predmetom kontroly revíznej komisie.
 • Členovia revíznej komisie majú právo nahliadať do účtovnej evidencie klubu a žiadať od každého člena klubu, ktorý disponoval klubovými financiami vyúčtovanie.
 • Revízna komisia môže navrhnúť vylúčenie alebo vyškrtnutie člena klubu, ak aspoň dvaja členovia komisie považujú zistené skutočnosti za dostatočne závažné pre podanie návrhu na vyškrtnutie alebo vylúčenie člena klubu. Návrh podávajú členovia revíznej komisie predstavenstvu klubu, ktoré je povinné na najbližšom klubovom stretnutí nechať o návrhu hlasovať. Hlasovanie prebieha v súlade s Článkom III týchto stanov.

ČLÁNOK VIII

Voľby

 • Funkcionári klubu, s výnimkou vlaňajšieho prezidenta, sa volia podľa nasledujúcich pravidiel.
  a) Každoročne sa v marci na stretnutí klubu zostavuje kandidátka. Na stretnutí možno prijať od zúčastnených volebné návrhy do všetkých novoobsadzovaných funkcií v novom volebnom roku.
  b) Ak sa stane, že v období medzi stretnutím, na ktorom sa zostavila kandidátka a volebným stretnutím sa niektorý z kandidátov z akýchkoľvek dôvodov rozhodne neprijať funkciu a nemá druhého protikandidáta, musí sa výbor na menovanie kandidátov postarať na volebnom stretnutí o nového kandidáta.
  c) Voľby sa musia uskutočniť každoročne do konca apríla, pričom musí byť o ich termíne a mieste každý člen informovaný 14 dní vopred. Toto oznámenie musí obsahovať aj mená všetkých kandidátov, ktorí boli potvrdení na stretnutí pre menovanie kandidátov.
  d) Všetci funkcionári sú volení každoročne a nastupujú do funkcie, v ktorej zotrvávajú po dobu jedného roka, alebo po voľby a nástup svojho nasledovníka do funkcie v prípade uplatnenia odseku f) článku VIII.
  e) Voľby prebiehajú tajným písomným hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom. Aby voľby mohli prebehnúť, treba jednoduchú väčšinu členstva.
  f) Pozbavenie funkcie – každý funkcionár môže byť dvojtretinovou väčšinou všetkého členstva z patričných dôvodov pozbavený svojej funkcie.

ČLÁNOK IX

Zásady hospodárenia klubu

 • Nový člen zaplatí vstupný poplatok vo výške 30US$ a 2.000,- Sk za rok, v ktorom je zahrnutý aj vstupný poplatok do medzinárodného združenia. Poplatok musí byť zaplatený skôr ako sa stane riadnym členom klubu a skôr ako tajomník klubu upovedomí o jeho prijatí Lions Club International.
 • Každý člen musí zaplatiť ročný príspevok, ktorý určí každoročne predstavenstvo klubu. Pokladník klubu postúpi poplatky Medzinárodnému združeniu a príslušnému dištriktu v termíne, ktorý určujú medzinárodné a dištriktuálne predpisy. Klub môže dopredu vybrať od členov príspevky na klubové večere. Tieto príspevky nie sú súčasťou riadnych ročných klubových príspevkov. Žiadne iné poplatky, príspevky alebo výdavky nemôže od členov klubu žiadať ani klub, ani predstavenstvo, ani funkcionári, ani členovia klubu.

ČLÁNOK X

Emblém, farby, pracovný rok

 • Emblém a farby klubu sú totožné s emblémom a farbami Lions Clubs International.
 • Pracovný rok klubu začína 1. apríla a končí 31. marca.